Để dự thi, bạn có nhiều cách! Bạn có thể chọn một trong các cách sau:

Bạn điền mẫu hồ sơ dự thi tại đây

Hoặc bạn gửi hồ sơ dự thi tới địa chỉ email: cuocthisangtao2022@gmail.com

Hoặc bạn gửi bản in hồ sơ qua đường bưu điện tới địa chỉ:

Humanity & Inclusion, 207-208, E3 Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Dưới đây là những nội dung cần thiết cho hồ sơ dự thi

 

Thông tin bắt buộc phải có trong mỗi hồ sơ dự thi gồm:

01/ Bản mô tả sản phẩm/ý tưởng dự thi

  • Một bài trình bày ngắn gọn giới thiệu bạn là ai?
    Sáng kiến sẽ áp dụng cho những đối tượng nào?
  • Mục đích chính của sáng kiến/ sản phẩm sáng tạo là gì? Nó giúp ích như thế nào? Nó được sử dụng như thế nào?

02/ Hình ảnh sản phẩm dự thi

Chụp ảnh về cải tiến, sáng kiến của bạn để tải lên trong hồ sơ dự thi ở trên.

Nếu muốn (không bắt buộc), bạn có thể chụp ảnh quá trình tạo ra cải tiến, sáng kiến, cách sử dụng trong thực tế…

Ngoài ra, mỗi hồ sơ dự thi có thể có:

Quay phim về sản phẩm, ý tưởng

Nếu muốn, không bắt buộc , bạn có thể quay phim quá trình tạo ra cải tiến, sáng kiến và cách sử dụng để tải lên trong phần hồ sơ dự thi.

Bản vẽ phác thảo sản phẩm hoàn thiện

Bạn có thể tải lên các bản vẽ phác thảo sáng kiến của mình