Cải tiến dép lê cho người khuyết tật

Số lượt: 53 bình chọn

Tác giả: B.T.N. Anh

Hạng mục : Không chuyên

Danh mục :

Hình ảnh chiếc dép lê có sợi dây chun được hoàn thiện

Tham gia Facebook!